Embed KATHELEEN MITRO LUXURY ABSTRACT EXPRESSIONISM ART: Photography By Kathy Mitro

Monday, August 11, 2014

Photography By Kathy Mitro

Ponce Inlet Florida by Kathy Mitro

 Shadow Lizard Daytona Beach Florida by Kathy Mitro


Ponce Inlet Florida by Kathy Mitro

Peace Shadow  Daytona Beach Florida by Kathy Mitro


Lizard in Hiding  Daytona Beach Florida by Kathy Mitro